പിറവം ദർശനയിൽ ‘നീലാകാശം പച്ചക്കടൽ ചുവന്നഭൂമി’

Vimal Joy October 19, 2013 0

പിറവം ദർശനയിൽ ഒക്ടോബർ 18 മുതൽ
ദിവസേന 3 കളികള് (2.30,6,9)
ബുക്കിങ്ങിന് : 9447100190

 

neelakasham-pachakadal-chuvanna-bhoomi-poseter-10

Leave A Response »