പിറവം ദർശനയിൽ ‘സക്കറിയായുടെ ഗർഭിണികൾ’

Vimal Joy November 3, 2013 0

പിറവം ദർശനയിൽ നവംബർ 01 മുതൽ
‘സക്കറിയായുടെ ഗർഭിണികൾ’

ദിവസേന 3 കളികള് (2.30,6,9)
ബുക്കിങ്ങിന് : 944710019

Zachariyayude Garbhinikal poster look

 

 

Leave A Response »