പിറവം വെള്ളത്തിലായപ്പോള്‍ 06-Aug-2013

Jeffin Jose August 6, 2013 0
Piravom Park വെള്ളം കയറിയപ്പോള്‍

Piravom Park വെള്ളം കയറിയപ്പോള്‍

Piravom Park വെള്ളം കയറിയപ്പോള്‍

Piravom Park വെള്ളം കയറിയപ്പോള്‍

 

JMP വെള്ളം കയറിയപ്പോള്‍

JMP വെള്ളം കയറിയപ്പോള്‍

കൊച്ചു പള്ളി മൈതാനം വെള്ളം കയറിയപ്പോള്‍

കൊച്ചു പള്ളി മൈതാനം വെള്ളം കയറിയപ്പോള്‍

പിറവത്ത് പുഴയില്‍ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കൂടിയത് കാണാന്‍ എത്തിയവര്‍

പിറവത്ത് പുഴയില്‍ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കൂടിയത് കാണാന്‍ എത്തിയവര്‍

Piravom River

Piravom River water level

 

 

 

Leave A Response »